GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

 • Tüm Kategoriler

   Müşteri Hizmetleri

   KVKK Politikası ve Aydınlatma Metinleri

   Değerli müşterimiz;
   Starklips Otomotiv Montaj Ürünleri End. Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“STARKLİPS veya Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, gerçek kişi müşterilerimize ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi sözleşmenin ifası kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
   1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

   Kanun uyarınca Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 30072 sicil numarasıyla kayıtlı, 7810312947 vergi kimlik numaralı, Soğucak Mah. 3. Org. San. Bölgesi Küme No:5 Söğütlü/SAKARYA adresinde mukim Starklips Otomotiv Montaj Ürünleri End. Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusudur.
   1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
   STARKLİPS tarafından kişisel verileriniz;
   • Sipariş bilgilerinizi elde etmek,
   • Sözleşmenin ifasının sağlanması,
   • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütmek,
   • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütmek,
   • Siparişin tarafınıza ulaştırılmasını sağlamak,
   • Sipariş ile ilgili sorun ve şikayetlerinize çözüm üretmek,
   • Sipariş ile ilgili tarafınıza bilgi vermek ,
   • Satış sonrası destek verilmesi,
   • Müşteri anketlerinin yapılması, memnuniyetinin ölçümü ve geliştirilmesi,
   • Müşterilere görüşmek istedikleri konular için randevu verilmesi,
   • Şirketin finansal kayıtlarını düzenlemek,
   • Kamu güvenliğine ilişkin durumlarda talep halinde, mevzuata uygun olarak kamu görevlilerine aktarmak,
   • Mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
   • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi


   amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
   1. Kişisel Verilerin Aktarılması

   Kişisel verilerinize şirket içinde yalnızca E-Ticaret Departmanı çalışanları tarafından ulaşılabilmektedir. Şirket dışında ise satış yaptığımız reyondanal.com sitesinin altyapı desteğini sağlayan Platin Market, söz konusu verilerin işleyeni konumundadır. Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılmaktadır.
   1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   Kişisel verileriniz, Şirket’in E-Ticaret Departmanı çalışanları tarafından otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızdan sunulmasıyla elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda ad soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, ikamet adresi bilgileriniz Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
   1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

   Dilediğiniz zaman STARKLİPS’e başvurarak;
   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
   Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, http://www.starklips.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Soğucak Mah. 3. Org. San. Bölgesi Küme No:5 Söğütlü/SAKARYA adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak Starklipsotomotiv@hs01.kep.tr veya kvkk@starklips.com adresine iletebilirsiniz. STARKLİPS, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

   Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular STARKLİPS tarafından reddedilecektir.


   Starklips Otomotiv Montaj Ürünleri End. Kim. San. ve Tic. Ltd. Şti.
    
   Ödeme Seçenekleri
   KURUMSAL
   ÜYELİK HAKKINDA
   MÜŞTERİ HİZMETLERİ
   KARGO VE TESLİMAT
   E-posta adresinizi bırakın, yeniliklerden haberdar olun
    
    
    
   Reyondanal.com bir
   Starklips Otomotiv
   kuruluşudur.
    
   FacebookTwitterInstagramGoogle+

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.